มุ่งมั่นให้บริการ ผสานการมีส่วนร่วมของชุมชน เน้นคนเป็นศูนย์กลาง มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานศุนย์สุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน

มหกรรมตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง " โซนบางโทรัด"


อบรมแกนนำสตรีและ อสม. การตรวจเต้านมด้วยตนเอง


ตรวจพัฒนาการเด็ก "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้บ้านบ่อ"


ทีมพิชิตยุงลาย... สอ.บ้านบ่อ


ิBig Cleaning Day